STATUTEN

 

Heden, vijftien november tweeduizend, verscheen voor mij, Mr Johan Wolterink, notaris met plaats van vestiging Alphen aan den Rijn:

de heer mr. Aldert Louwe Nieuwenhuis, paspoort nummer enzovoorts;

handelend als gevolmachtigde van:

1.    de heer Willem Gerrit Ista, Europese identiteitskaart nummer enzovoorts;

2.    mevrouw Elisabeth Blok, Europese identiteitskaart nummer enzovoorts;

3.    de heer Wouter Nederlof, Europese identiteitskaart nummer enzovoorts;

4.    mevrouw Gerrigje van Binsbergen-van Buuren, paspoort nummer enzovoorts;

5.    mevrouw Petra Stoop, rijbewijs nummer enzovoorts;

die deze volmacht verstrekten in hun hoedanigheid van bestuursleden van de vereniging: Reformatorische Oratoriumvereniging "Canto di Lode", statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 2274 XT Voorburg, Louis Couperusstraat 30), ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 40348497 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig ver­tegen­woordigende.

BESLUIT STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaarde, handelend als gemeld:

Te Rotterdam is gevestigd de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Reformato­rische Oratoriumvereniging "Canto di Lode", opgericht bij akte op negenentwintig juli negentienhonderd zevenennegentig voor notaris mr. F.E. van Beek te Alphen aan den Rijn verleden.

De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd.

In een algemene ledenvergadering, welke met inachtneming van de wet en de statuten werd gehouden te Rotterdam op zesentwintig juni tweeduizend, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.

Van gemeld besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat hij bij dezen de aangenomen statutenwijziging vaststelt en constateert, dat de statuten van de vereniging komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe statuten, welke in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Reformatorische Oratoriumvereniging "Canto di Lode".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Zij is opgericht op één maart negentien honderd zeven en negentig.

GRONDSLAG

Artikel 2

De vereniging heeft als grondslag het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

DOEL

Artikel 3

1.    De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de zangkunst en het versterken van de band tussen haar leden onderling.

2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

       a.     het houden van repetities;

       b.    het geven van concerten;

       c.     het gebruiken van alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3.    Ingestudeerd worden oratoria en andere werken waarvan de strekking niet in strijd is met artikel 2 van deze statuten.

4.    Alle repetities en/of vergaderingen van de vereniging worden met psalmgezang, schriftlezing en gebed geopend en met gebed gesloten. Voor de schriftlezing wordt gebruikt gemaakt van de statenvertaling.

LEDEN, ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4

1.    Leden van de vereniging kunnen zijn zij die instemmen met grondslag en doel van de vereniging.

2.    Zij dienen een verklaring te ondertekenen waaruit de instemming, zoals bedoeld in lid 1, blijkt en dienen zich in overeenstemming met de grondslag van de vereniging te gedragen.

  1. Het bestuur houdt een register bij waarin tenminste de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

4.    Alleen leden zijn leden in de zin der wet.

5.    Ereleden zijn diegenen die door de algemene vergadering zijn benoemd omdat zij zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

6.    Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.

7.    Ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

Artikel 5

1.    Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

2.    Bij niet?toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1.    Het lidmaatschap eindigt:

       a.     door het overlijden van het lid;

       b.    door opzegging van het lid;

       c.     door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden in de gevallen in deze statuten genoemd, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtin­gen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de ver­eniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

       d.    door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereni­ging op onredelijke wijze benadeelt.

2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan geschieden schriftelijk, tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzeggings­termijn van twee weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.    Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

       a.     binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is mee­gedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van gel­de­lij­ke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

       b.    binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

FINANCIELE BIJDRAGEN

Artikel 7

1.    De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.

2.    De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een minimum?bijdrage, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.

3.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie of bijdrage te verlenen.

RECHTEN VAN ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 8

1.    De ereleden hebben het recht om repetities en de jaarvergadering bij te wonen.

2.    De ereleden en de begunstigers hebben het recht de door de vereniging georga­ni­seer­de uitvoeringen bij te wonen, tegen gereduceerd tarief.

BESTUUR

Artikel 9

1.    Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

       Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.

2.    De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

3.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

4.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP ? SCHORSING

Artikel 10

1.    Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

       a.     door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

       b.    door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES ? BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11

1.    De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opge­maakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK ? VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.    Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te be­sluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor be­sluiten tot:

       I.     het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een be­drag of waarde van vijf en twintig duizend gulden (f.25.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;

       II.    a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en ge­ven van onroerende goederen;

              b.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

              c.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gel­den, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereni­ging verleend bankkrediet;

              d.    het aangaan van dadingen;

              e.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale proce­du­res, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

              f.     het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.    Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

       De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelen­de bestuursleden.

JAARVERSLAG ? REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13

1.    Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ver­gadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelich­ting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten­min­ste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de alge­mene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoud­kun­dige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlich­tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.    De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.    Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.    Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een alge­me­ne vergadering ? de jaarvergadering ? gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

       a.     het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

       b.    de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

       c.     voorziening in eventuele vacatures;

       d.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

       e.     de vaststelling van de contributie en de bijdrage voor begunstigers.

3.    Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.    Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP ? NOTULEN

Artikel 16

1.    De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 14 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvol­gen­de algemene vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces?verbaal van het verhandelde doen opmaken.

       De inhoud van de notulen of van het proces?verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.    Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.    Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders verlangt.

       Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

6.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

       Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is ge­stemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

       Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

       Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7.    Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

8.    Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.    Zolang in een algemene vergadering alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, om­trent alle aan de orde komende onderwerpen ? dus mede een voorstel tot statuten­wijziging of tot ontbinding ? ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het op­roe­pen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1.    Statutenwijzigingen kunnen plaatsvinden op voorstel van het bestuur of op voorstel van de algemene vergadering in overleg met het bestuur.

2.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

3.    De artikelen 2, 3 leden 3 en 4, 4 lid 2 en 19 lid 3 kunnen niet worden gewijzigd.

4.    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de ver­gadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een af­schrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

5.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegen­woor­dig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of verte­gen­woordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen­geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

6.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 4 en 5 van het voorgaande artikel is van overeenkom­stige toepassing.

2.    Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3.    Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de alge­mene vergadering te bepalen doeleinden welke het meest met het doel van de ver­eniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

4.    De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

1.    De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

DIRIGENT

Artikel 22

1.    De benoeming van een dirigent geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 2. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

2.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten­minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

3.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

4.    De dirigent heeft een adviserende stem in zaken betreffende zijn taak en functie. Hij is verplicht de muziek genoemd in artikel 3 in te studeren.

5.    Zaken betreffende de verhouding tussen de vereniging en de dirigent kunnen in een arbeidscontract nader geregeld worden.

STEMTEST

Artikel 23

  1. Voordat een lid wordt toegelaten tot het lidmaatschap, wordt van hem of haar een stemtest afgenomen. Het bestuur kan op grond van de resultaten van de stemtest besluiten iemand niet toe te laten tot het lidmaatschap.
  2. Van elk lid wordt periodiek (te bepalen door het bestuur) een stemtest afgenomen. Het bestuur kan na een negatief resultaat van de stemtest het lidmaatschap van het betreffende lid opzeggen.
  3. De dirigent neemt de stemtesten af en geeft een advies aan het bestuur.

SLOTBEPALING

Artikel 24

In alle gevallen waarin noch de statuten noch de reglementen voorzien, beslist het bestuur.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is, voor zover vereist, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daar­toe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Alphen aan den Rijn op de da­tum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorle­zing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, on­dertekend.