HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Tevens bevattende de nadere uitwerking van een aantal punten uit

de statuten d.d. 29 juli 1997, gewijzigd tijdens de

ledenvergaderingen van 26 juni 2000, 3 maart 2003 en 7 maart 2005.

 

Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond.

 

Grondslag en doel

Artikel 1

De vereniging heeft als grondslag het Woord van God en de daarop

gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Zij heeft ten doel het

beoefenen en het bevorderen van de zangkunst. Zij tracht dit doel te

bereiken door het houden van wekelijkse repetities en het geven van

concerten.

 

Leden

Artikel 2

Lid van de vereniging kunnen worden zij die instemmen met de

grondslag en de doelstelling van de vereniging. Bij aanmelding

ondertekenen de leden een verklaring waaruit deze instemming blijkt.

Hierna volgt plaatsing op de ledenlijst. Eventuele wijzigingen in de

gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de

secretaris.

Alle leden krijgen een vaste plaats toegewezen die, zowel op de

repetities als de concerten, wordt ingenomen.

In principe wordt van de leden verwacht dat zij alle repetities

bijwonen. Indien hiervan afgeweken moet worden vanwege

bijzondere omstandigheden wordt het bestuur hiervan in kennis

gesteld. Er wordt een presentielijst bijgehouden. Ook voor het niet

kunnen bijwonen van een concert dient het bestuur bericht te

ontvangen. Bij afwezigheid zonder kennisgeving neemt één van de

bestuursleden contact met de betreffende leden op. Als een lid naar

het oordeel van het bestuur en de dirigent tijdens een seizoen teveel

verzuimd heeft, kan uitsluiting van deelname aan een concert het

gevolg zijn.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren tegen

het einde van een maand met inachtneming van een

opzeggingstermijn van twee weken.

 

Inkomsten

Artikel 3

Per kalenderkwartaal is een door de ledenvergadering vastgestelde

contributie verschuldigd, die met ingang van elk kwartaal betaald

dient te zijn. De betaling vindt, met toestemming van elk afzonderlijk

lid, plaats door middel van machtiging voor automatische incasso.

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd met ingang van de eerste

dag van de maand. Contributies zijn ook verschuldigd in geval van

verhindering en in de vakanties.

Tevens houdt de vereniging zich bezig met het werven van

donateurs.

 

Dirigent

Artikel 4

De dirigent wordt door de leden benoemd uit een door het bestuur te

stellen voordracht.

Een eventueel ontslag geschiedt altijd na overleg met de leden.

 

Repertoire

Artikel 5

Het bestuur stelt, na overleg met de dirigent, de in studie te nemen

muziek vast. Eventuele suggesties vanuit de leden worden in de

besluitvorming meegenomen.

Tenzij anders overeengekomen blijven de -kleinere- muziekstukken

eigendom van de vereniging. De -grotere- partituren worden door de

leden zelf aangeschaft.

De map waarin de muziekstukken worden bewaard, wordt eveneens

door ieder lid zelf aangeschaft. Vanwege uniformiteit wordt op

uitvoeringen een zwarte map of zwarte kaft om de partituren gebruikt.

Het is alleen toegestaan met potlood aantekeningen te maken.

 

Kwaliteitsbewaking

Artikel 6

Om de kwaliteit van het koor te bewaken dienen de leden de muziek

ook thuis in te studeren. Tijdens de repetities wordt door alle partijen

zoveel mogelijk meegestudeerd.

Van alle koorleden wordt min. 1x per vier jaar een stemtest

afgenomen. Deze test wordt afgenomen door de dirigent in

aanwezigheid van een bestuurslid. De uitslag kan vergezeld gaan

van een (bindend) advies.

 

Het bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, te weten een voorzitter,

secretaris, penningmeester, 2e penningmeester en algemeen adjunct.

De voorzitter wordt door de ledenvergadering gekozen. Hij leidt de

bestuurs- en ledenvergaderingen en opent en sluit de repetitie-

avonden.

De secretaris stelt de notulen op van de bestuurs- en

ledenvergaderingen, houdt de ledenadministratie bij en verzorgt en

bewaart alle voorkomende correspondentie. De algemeen adjunct

ondersteunt de secretaris bij het notuleren.

De penningmeester int de contributies, verricht de door het bestuur

goedgekeurde betalingen en verzorgt alle verdere financiën van de

vereniging.

Alle overige bestuurstaken worden in onderling overleg verdeeld. Het

bestuur wordt door verschillende commissies, bestaande uit leden

van de vereniging, ondersteund bij geldwervingsactiviteiten en de

organisatie van concerten.

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarop

door de secretaris en penningmeester verslag wordt uitgebracht.

Bestuursleden zijn 1x per drie jaar aftredend volgens onderstaand

rooster:

  1. secretaris, 2e penningmeester/bibliothecaris en muziekfunctionaris (m.i.v. 2007)
  1. voorzitter en PR-functionaris/algemeen adjunct (m.i.v. 2005)
  2. penningmeester en concertcoördinator/2e secretaris (m.i.v. 2006)

 

Diversen

Artikel 8

Bestuur en leden zijn verplicht zich aan de Statuten en dit

Huishoudelijk Reglement te houden. In gevallen waarin beiden niet

voorzien, beslist het bestuur.

Ieder lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van dit reglement en

heeft - desgevraagd - inzage in de Statuten. Bij wijzigingen in het

reglement ontvangt elk lid het gewijzigde exemplaar.

 

Aldus vastgesteld te Rotterdam op 7 maart 2005.

Voorzitter,               Secretaris,

 

E. Ista                     P. Stoop