Beleidsplan 2019-2023

1. Inleiding
Ons koor is opgericht op 1 maart 1997 als Reformatorische Oratoriumvereniging met de Italiaanse naam ‘Canto di Lode’. Deze naam betekent: Lofzang. De grondslag van onze vereniging is het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Iedereen die met deze grondslag kan instemmen, is van harte welkom.
Het koor heeft zich vanaf de oprichting als doel gesteld: het beoefenen en bevorderen van de zangkunst, alsook het versterken van de band tussen haar leden onderling. We zijn hier actief mee bezig geweest en ondertussen mogen we spreken van een koor met een eigen karakter, identiteit en uitstraling. We zijn inmiddels een volwaardige oratoriumvereniging en willen in de komende jaren dit niveau vasthouden en optimaliseren. Tevens willen we het repertoire uitbreiden.
Om de doelstelling van de vereniging verder uit te werken voor de toekomst is dit beleidsplan geschreven.
Er wordt uiteengezet waarvoor we in de toekomst met elkaar willen staan. We kunnen dit beleidsplan zien als een update en vervolg van de eerdere beleidsplannen.
De doelstellingen van het beleidsplan kunnen we als volgt formuleren:
- richtlijn voor het handelen van het bestuur;
- informatie voor nieuwe bestuursleden;
- informatie richting (nieuwe) koorleden;
- het kunnen aantonen van een deugdelijk beleid; dit is van belang bij onze contacten met de fiscus, subsidieverstrekkers of andere belanghebbenden.
Het beleidsplan bevat een terugblik: hoe we het in de afgelopen jaren hebben gedaan. Vervolgens een hoofdstuk waarin uiteengezet wordt wat onze doelen de komende jaren zijn en hoe we hieraan willen werken. Beleid maken heeft ook financiële consequenties. Daarom wordt in het hoofdstuk “financieel beleid” hiervan een verantwoording gegeven. Tot slot willen we ook het sociale aspect van de vereniging niet vergeten. Hier wordt in het laatste hoofdstuk op ingegaan.
Het is volstrekt niet onze bedoeling met dit beleidsplan groots te doen. En het mag zeker niet zo zijn dat dit stuk een stoffig karakter krijgt of een eigen leven gaat leiden en daarmee los van de leden komt te staan. Het moet veel meer gezien worden in het licht van een open relatie tussen bestuur en leden.
Bij het maken van onze plannen zijn we er ons van bewust dat we daarbij afhankelijk zijn van God, onze Schepper, of Hij ons werk wil zegenen. Daarbij beseffen we maar al te goed dat voor alle plannen geldt: Deo volente.


Mei 2019
Het bestuur

 

2. Terugblik op de afgelopen jaren


2.1. Kwaliteit
De vereniging bestaat inmiddels 21 jaar en heeft sinds de oprichting duidelijk een groei doorgemaakt. Niet alleen wat betreft het ledenaantal, dat momenteel redelijk constant blijft rond de 60 leden, maar ook zeker wat betreft de kwaliteit. Door koorscholing en inzingoefeningen voor afgaand aan de wekelijkse repetities werd hieraan aandacht besteed. In de afgelopen jaren zijn grote werken voor oratoriumkoor uitgevoerd. We kregen daarop positieve reacties, niet alleen van bezoekers maar ook van professionele musici zoals solisten en orkestleden.


2.2. Repertoire
We hebben gewerkt aan de opbouw van ons repertoire en ons daarbij ook gericht op de grotere en langere werken, afgewisseld met relatief korte koorwerken.
Eerder voerden wij al grote werken uit zoals de ‘Messiah’ (G.F. Händel), ‘Ein deutsches Requiem’ (J. Brahms), ‘de Elias’ (F. Mendelssohn Bartholdy) en cantates uit het ‘Weinachtsoratorium’ (J.S. Bach). In de afgelopen vier jaar hebben we dit uitgebreid met de ‘Matthäus Passion’ en zeer recent de ‘Johannes Passion’ als ook opnieuw cantates van het ‘Weinachtsoratorium’ en het ‘Magnificat’ (alles van J.S. Bach) en de ‘Paulus’ (F. Mendelssohn Bartholdy). Bij de Paulus werd samengewerkt met COV Laudando en bij de Matthäus Passion werd samengewerkt met Vocaal Ensemble 'Magnificat'. Daarnaast hebben we nieuw repertoire gezongen in de vorm van Choral Evensongs, Festivals of Lessons and Carols en muziek van voor ons koor nieuwe componisten zoals J.P Sweelinck, H. Schu╠łtz, A. Bruckner en C. Franck.


2.3. Het bestuur
Het bestuur werkte op een prettige manier met elkaar samen. De taken zijn binnen het bestuur zo evenwichtig mogelijk verdeeld. De bestuursleden voelden zich zeer betrokken en verantwoordelijk. Het bestuur bestond uit 6 leden. Er was 1 vacature. Omdat de penningmeester bij het uitvoeren van de praktische financiële zaken wordt ondersteund door het lid Arie Elshout, is deze vacature niet vervuld.


2.4. Dirigent
Met Rinus Verhage hebben we een uitstekende dirigent die het koor de afgelopen jaren enorm wist te motiveren. Mede door zijn stimulerende en artistieke wijze van leidinggeven hebben wij nu het niveau bereikt waarop we nu zingen.


2.5. De repetities
Over het algemeen kan gezegd worden dat de wekelijkse repetities trouw bezocht werden. Alleen bij het repeteren van werken met minder uitdaging zagen we de opkomst teruglopen. Middels de presentielijsten wordt bijgehouden hoe vaak koorleden aanwezig zijn. Een koorlid dat frequent afwezig is, wordt hierover benaderd. Veelvuldige afwezigheid kan consequenties hebben voor het meedoen aan een concert. Voor de repetities maken we gebruik van de kerkzaal van de Ontmoetingskerk in Capelle a/d IJssel.


2.6. Stemverhoudingen
De stemverhoudingen waren over het algemeen goed. Doordat er verhoudingsgewijs veel sopranen bijkwamen, was de verhouding ten aanzien van het aantal alten en tenoren niet altijd optimaal. Daarom werd bij sommige concerten ook wel gebruik gemaakt van enkele projectleden.

3. De jaren 2019- 2023


3.1. Inleiding: doelstelling
De weg die bij de oprichting van de vereniging is ingeslagen, willen we in de komende jaren vervolgen, nl. het koor doorontwikkelen tot een kwalitatief goed koor dat de grote koorwerken en oratoria op het repertoire heeft. Om deze doelstelling te bereiken, staat het bestuur in de komende jaren het bestuur het volgende beleid voor ogen.


3.2. Samenstelling koor
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige stemverdeling. De met de dirigent afgesproken stemverhoudingen, sopranen 35%, alten 35%, tenoren 15% en bassen 15%, blijven van kracht. Omdat op dit moment de stemverhoudingen dreigen verstoord te worden door te veel sopranen en te weinig alten en tenoren, is er tijdelijk een wachtlijst voor sopranen.


3.3. Functioneren bestuur
Het bestuur functioneert binnen de grenzen, zoals aangegeven in de statuten. Dit betekent dat bij belangrijke besluiten de leden worden betrokken. Het beleid van het bestuur is erop gericht de leden zo goed mogelijk te informeren over belangrijke zaken binnen de vereniging. Het bestuur stelt het zeer op prijs als leden positief kritisch meedenken. Dit is een onmisbaar aspect voor het goed functioneren van een vereniging.


De taken en rollen binnen het bestuur zijn goed geformuleerd en er is een duidelijke werkstructuur. Dit om ook in de toekomst op een eenduidige wijze te kunnen blijven functioneren, ook als er bestuursmutaties optreden. Taken, procedures en afspraken zijn voor elk bestuurslid vastgelegd. Tot nu toe zijn de volgende procedures opgenomen in een logboek:
- bestuursdeclaraties;
- stemtesten;
- lidmaatschap;
- taakverdeling bestuur;
- jaarplanning;
- geldwerving;
- draaiboek concerten.


3.4. Artistiek beleid
Om de beoogde doelstelling te bereiken heeft het bestuur het volgende traject uitgezet:


3.4.1. Jaarlijkse evaluatie met de dirigent
Jaarlijks is er een evaluatie tussen het bestuur en de dirigent. Hierbij wordt gekeken naar het functioneren van koor en dirigent.


3.4.2. Stemtest nieuwe leden
Er zal bij de stemtest van nieuwe leden gelet worden op geschiktheid. Hiervoor is een protocol vastgesteld en in de Procedure Lidmaatschap opgenomen. De volgende aspecten worden beoordeeld: resonantie, ademhaling, intonatie, beheersing notenschrift, stemomvang en iets zingen naar eigen keuze. Het zwaartepunt ligt op een goede zuiverheid van de stem.


3.4.3. Stemtest huidige leden
In het verleden is op een ledenvergadering besloten aan de stemtest een bindend karakter te geven. Dit is daarna in de statuten van de vereniging vastgelegd. Doel hiervan is de kwaliteitsbewaking van het koor. Volgens het huishoudelijk reglement wordt één keer per vier jaar van alle koorleden een stemtest afgenomen. Ook voor deze test is een protocol opgesteld en in de Procedure Lidmaatschap opgenomen. Het accent ligt op het behouden van een goede zuiverheid van de stem. Wanneer koorleden in de tussentijd zelf ervaren dat ze misschien niet meer op de juiste plek zitten, kunnen ze altijd een stemtest aanvragen.


3.4.4. Koorvorming
Om te werken aan het muzikale niveau van het koor, is het nodig dat alle koorleden zoveel mogelijk iedere repetitie bijwonen. Aan het begin van de repetities wordt er aandacht besteed aan koorscholing, stemvorming en inzingen. Om het huidige muzikale niveau niet alleen te behouden maar ook te verbeteren, wordt meer aandacht voor koorscholing en stemvorming nodig geacht. Hoe dit inhoudelijk wordt ingevuld zal in samenspraak tussen bestuur en dirigent nader worden uitgewerkt. Van de leden wordt verwacht dat thuis gestudeerd wordt. Iedere week wordt door de dirigent ‘huiswerk’ opgegeven.


3.4.5. Opbouw repertoire
Het is de bedoeling dat het koor zich blijft ontwikkelen in niveau en in moeilijkheidsgraad. In de komende jaren zullen we verder gaan met zingen van grote werken en cantates.
Enkele belangrijke voorwaarden waaraan het (toekomstig) repertoire moet voldoen, zijn:
- de muziekkeuze moet passen binnen de grondslag en doelstelling van de vereniging. Het bestuur zal zich daar voortdurend op blijven bezinnen en staat open voor nieuwe ideeën vanuit het koor;
- het repertoire moet geschikt zijn voor onze kooromvang.


3.4.6. Bladmuziek
Muziekaankoop betekent altijd een forse aanslag op het budget van een koor. Daarom laat het bestuur de leden zelf de muziek aanschaffen. Als vereniging verzorgen we wel de collectieve inkoop ervan. Dit met het oog op het kunnen bedingen van een korting. Ook huren we, indien mogelijk, muziek uit de bibliotheek van de KCZB. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van muziek in het publieke domein dat vrij van rechten is en op internet is te downloaden.


3.4.7. Muziekcommissie
Voor het maken van de muziekkeuzes, bestaat de muziekcommissie. Deze bestaat uit de dirigent, een bestuurslid en uit een aantal koorleden dat daartoe de nodige capaciteiten bezitten.
De muziekcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid en in opdracht van het bestuur. De commissie houdt zich bezig met de keuze van muziek en samenstellen van programma’s. Bij het maken van nieuwe programma’s worden ook koorleden uitgenodigd door de dirigent om niet te schromen hun ideeën te delen met de muziekcommissie. De leden van de commissie kunnen het bestuur adviseren met betrekking tot de keuze van vocale en instrumentale medewerkers aan de concerten.


3.4.8. Samenwerking solisten/instrumentalisten/koren

De doelstelling van onze vereniging is het met hoge kwaliteit zingen van grote koorwerken en oratoria. Daarom willen we bij de uitvoering van deze werken de samenwerking blijven zoeken met (semi-)professionele musici.
De moeilijkheidsgraad van de betreffende werken vereist dat zonder meer. Het is ons ideaal om deze medewerkenden uit onze eigen gezindte aan te trekken. We hebben echter te maken met het feit dat dit moeilijk uitvoerbaar is.
We hebben inmiddels een jarenlange samenwerking met de organist Arjen Leistra. Deze samenwerking willen we graag voortzetten.

Onze handelswijze m.b.t. vocalisten van buiten onze gezindte is als volgt:
• We proberen die solisten aan te trekken die op enige wijze kerkelijk betrokken zijn.
• Zo nodig is er met de solist overleg over de grondslag en werkwijze van onze vereniging en vragen we respectering van het standpunt van onze vereniging. Dit is echter tot nu toe nooit aan de orde geweest.
Wat betreft de instrumentalisten ligt dit veel gecompliceerder. Een bekwame organist of pianist kunnen we vanuit onze gezindte aantrekken. Echter, een professioneel orkest op reformatorische grondslag is niet voorhanden. Hierin probeert het bestuur zo zorgvuldig mogelijk te handelen.
De komende jaren kan het voorkomen dat er opnieuw samengewerkt wordt met een ander koor/oratoriumvereniging, indien dat nodig is om bepaalde grotere werken ten gehore te brengen.


3.4.9. Zingen op projectbasis
Evenals in afgelopen jaren kunnen de komende jaren koorwerken op projectbasis worden uitgevoerd. De gedachte hierachter is tweeledig. Enerzijds om het uitvoeren van grotere werken mogelijk te maken en anderzijds om nieuwe leden voor het koor aan te trekken. Dit betekent dat er projectleden meedoen. Zij zijn, na het succesvol afleggen van een stemtest, voor een bepaalde periode verbonden aan het koor. Per project wordt door bestuur vastgesteld hoeveel de financiële bijdrage door het project lid te voldoen, bedraagt.


3.5. Concerten


3.5.1. Frequentie
Minimaal éénmaal per jaar, maar het liefst tweemaal per jaar, wordt een concert georganiseerd. Op die manier wordt ook de motivatie van de leden gestimuleerd. De mogelijkheid hiertoe hangt mede af van de financiële aspecten. Als we worden uitgenodigd zijn de kosten die door het koor gemaakt worden over het algemeen veel lager. Ook voeren we soms een concert tweemaal uit op verschillende locaties. Hierdoor kan het voorkomen dat we soms drie of vier keer per jaar een concert kunnen geven.


3.5.2. Concerten 2019
Op 6 april 2019 werd in Vlaardingen door ons de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd. Verder staan er voor 2019 nog drie concerten gepland. Op 13 juli 2019 zingen we in de Grote kerk in Schiedam op uitnodiging in een concertserie van Arjen Leistra. Op 5 oktober 2019 hopen we in de Hoflaankerk te Rotterdam een themaconcert te houden en op 30 november 2019 zijn we uitgenodigd om te zingen in Kapelle (Zeeland) op uitnodiging van de Stichting Bätz-Witte concerts Kapelle.


3.5.3. Concerten 2020-2023
Binnen de muziekcommissie wordt nagedacht over de invulling voor de komende jaren. Voor 2019-2023 zal de commissie in overeenstemming met het bestuur zorgdragen voor een concrete invulling. In ieder geval zal er op tijd een programma/planning zijn voor de periode direct volgend op het laatste concert in 2019.


3.6. Public Relations
Het bestuur besteedt ook de komende jaren veel aandacht aan een goede PR van het koor. PR is niet uitsluitend een taak voor het bestuur, maar ieder koorlid kan op eigen terrein een bijdrage leveren aan PR voor het koor. Het bestuur draagt er zorg voor dat het juiste materiaal hiervoor steeds voorhanden is.

Vanuit het bestuur is er voortdurend aandacht om ons koor beter te positioneren, bijvoorbeeld via geplaatste muziekvideo’s op YouTube. Daarbij is het van belang dat contractuele overeenkomsten met andere meewerkenden aan onze concerten worden nageleefd, wat betekent dat niet iedere video zonder meer geplaatst kan worden. Tevens is er door het bestuur een overeenkomst met STH Records gesloten voor het uploaden van cd’s van Canto di Lode naar platforms zoals Familystream en Spotify. Vooralsnog betreffen dit alleen cd’s van concerten zonder meewerkende solisten of orkesten.


3.6.1. Website en facebook
Het koor heeft een eigen website: cantodilode.nl. Deze website wordt in overleg en in overeenstemming met het bestuur beheerd en geactualiseerd. Met de website komt de vereniging onder de aandacht van een breed publiek. Tevens wordt de website gebruikt voor de (voor)verkoop van toegangskaarten voor de concerten van het koor. Op dit moment wordt de website geheel vernieuwd en gemoderniseerd. Getracht wordt om dit in 2019 in zijn geheel te realiseren. Als de website weer compleet functioneert zal ook het afgeschermde ledengedeelte weer voor de koorleden beschikbaar zijn. Daarop zijn o.a. de persoonlijke gegevens van alle leden, het actuele huiswerk en foto’s en video’s van concerten te zien.
Daarnaast beschikt het koor over een facebookpagina, waarop interessante informatie, nieuws en evenementen worden gedeeld.


3.6.2. Ledenwerving
De ledenwerving is een zaak van alle leden. Leden kunnen kennissen en geïnteresseerden warm maken voor het koor. Regelmatig zal de oproep aan de leden worden gedaan om dit te doen.
Zoals voornoemd, is er de mogelijkheid dat het koor de komende jaren af en toe gebruik wil maken van projectleden. Dit is één van de middelen die het koor wil inzetten om nieuwe leden te werven. Projectleden zijn potentiële nieuwe leden.


3.6.3. Public Relations van concerten
Voor de PR van concerten wordt in ieder geval gebruik gemaakt van:
- verspreiding van flyers;
- advertenties in lokale kranten, kerkbodes en het Reformatorisch Dagblad;
- vermeldingen en ingezonden stukjes in de evenementenagenda’s van online plaatselijke weekbladen;
- plaatselijke VVV;
- vermelding in digitale concertagenda’s;
- uitnodigingen via de mail door ieder koorlid aan eigen omgeving en    vanuit het bestuur aan o.a. verwante koren en oud-leden;
- radio;
- uitnodigingen via social media.

4. Financieel beleid


4.1. Inleiding
Het financieel beleid van de vereniging vormt een onderdeel van het gehele verenigingsbeleid. Het verenigingsbeleid geeft de kaders aan waarbinnen het financieel beleid kan worden uitgevoerd. De eerste verantwoordelijkheid voor het maken en uitvoeren van het financieel beleid ligt bij de penningmeester. Het doel van het financieel beleid is het creëren van een gezonde financiële situatie voor de vereniging. Dit houdt niet in dat er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk positief resultaat, maar naar een situatie waarbij de doelstellingen van de vereniging kunnen worden gerealiseerd (nl. het houden van repetities en concerten) en dat op langere termijn.


4.2. Uitgangspunten
De uitgangspunten die de vereniging voor het financieel beleid hanteert zijn:
- naleving van wet- en regelgeving;
- verantwoordingen inzichtelijkheid;
- zekerheid en continuïteit.
Hieronder zullen deze uitgangspunten worden uitgewerkt.


4.2.1. Naleving van wet- en regelgeving
Het bestuur wil het belang benadrukken van het naleven van wet- en regelgeving. Dit is niet alleen ter vermijding van juridische perikelen. Als reformatorische vereniging hebben we ook een voorbeeldfunctie en wij moeten hierop aanspreekbaar zijn.
Als koor hebben we geen recht op een ANBI-beschikking.
Vergoedingen en honoraria aan medewerkenden van concerten, zoals solisten en organisten, worden uitbetaald met inhouding en afdracht van loonheffing en sociale premies.
Voor de contractuele en administratieve afwikkeling hiervan maakt de vereniging gebruik van de diensten van het Kunstenaars Contract Bureau van de KCZB.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Dat houdt in ieder geval in dat we als vereniging een beleid moeten voeren met betrekking tot de bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Door het bestuur wordt eraan gewerkt om zo spoedig mogelijk als vereniging aan deze wetgeving te voldoen.


4.2.2. Verantwoording en inzichtelijkheid
De penningmeester legt in de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen verantwoording af over het financieel beleid. 'Financiën' vormt een vast punt op de agenda van deze vergaderingen.
Jaarlijks legt de penningmeester namens het bestuur verantwoording af van het door haar gevoerde financieel beleid in de vorm van het financieel verslag. Dit verslag wordt opgesteld volgens grondslagen die algemeen aanvaard zijn voor de financiële verslaggeving.
Het belangrijkste doel van het financieel verslag is het afleggen van verantwoording en het inzicht geven in de financiële positie van de vereniging. Het verslag dient een getrouw beeld te geven van de activiteiten van de vereniging. Het bestuur zal er naar streven zo helder en duidelijk mogelijk te zijn in het verslag.

4.2.3. Zekerheid en continuïteit
Het bestuur streeft naar het bereiken van zekerheid en continuïteit in het financiële beleid door het maken van zoveel mogelijk eenduidige schriftelijke afspraken. Voorbeelden hiervan zijn:
- interne afspraken: de hoofdlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Twee verdere uitwerkingen hiervan zijn de Procedure Lidmaatschap en het Reglement Bestuursdeclaraties;
- afspraken met derden: deze worden altijd op schrift gesteld, bijvoorbeeld met de dirigent, de Ontmoetingskerk, medewerkenden aan concerten (deze contracten worden door een professioneel bureau opgesteld, namelijk het Kunstenaars Contract Bureau waarvan wij door ons lidmaatschap van de KCZB zonder extra kosten gebruik kunnen maken).


4.3. Onderdelen van het financieel beleid


4.3.1. Contributie
De belangrijkste bron van inkomsten is de contributie door de leden. Op de ALV wordt dit punt aan de orde gesteld. Uitgangspunt voor het vaststellen van de hoogte van de contributie zijn:
- reguliere concerten worden kostendekkend georganiseerd. Bijzondere concerten met een grote bezetting zullen voor een deel ook uit de algemene middelen worden gefinancierd;
- de contributies dienen ter dekking van de algemene activiteiten, voor deze dekking wordt ook rekening gehouden met overige inkomsten (zie ook hieronder) echter voor een beperkt deel in verband met de onzekerheid van overige inkomsten;
- het bestuur gaat uit van een streefniveau van de algemene reserve dat als volgt wordt berekend:
50% van de inkomsten van algemene activiteiten in jaar x
Min: 150% van de uitgaven van algemene activiteiten in jaar x -/-
Is: Streefniveau algemene reserve aan het eind van jaar x =
De mate van afwijking tussen het berekende streefniveau en de werkelijke stand van de algemene reserve aan het eind van jaar x geeft de wenselijkheid weer van een contributieverhoging.
Het innen van contributie en bijv. rekeningen van partituren gebeurt bij voorkeur via automatische incasso. Op deze manier is het innen, controleren en verwerken van deze inkomsten veel eenvoudiger geworden.


4.3.2. Overige inkomsten
Naast contributies kent de vereniging ook overige inkomsten, deze bestaan uit:
- redelijk zekere en te begroten inkomsten: dit zijn donaties en rentebaten;
- onzekere en niet te begroten inkomsten: bijvoorbeeld advertentie-inkomsten, giften, verkoopacties, incidentele subsidies etc.
Bij het uitzetten van het financieel beleid wordt zo min mogelijk uitgegaan van de onzekere inkomsten.
Om geldwerving integraal onderdeel van het beleid te laten zijn, is er een geldwervingscommissie, waarin ook een bestuurslid zit, die zich richt op de fondsenwerving.


4.3.3. Kostenbeheersing
Het bestuur zal steeds zoeken naar mogelijkheden om tegen zo laag mogelijke kosten de secretariaat- en bestuurswerkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld door carpoolen). De bestuurskostenvergoedingen worden geregeld in het Reglement Bestuursdeclaraties. De vergoedingen die worden verstrekt aan bestuursleden hebben uitsluitend betrekking op werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging. Bestuursleden kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen voor bestede tijd, bestuurswerk is vrijwilligerswerk.


4.3.4. Liquide middelen
Het beheer van de (tijdelijke) overschotten wordt gekenmerkt door zekerheid. Belegging vindt alleen plaats in spaarrekeningen of deposito's bij solide instellingen. De vereniging zal in principe geen leningen aan derden verstrekken tenzij noodzakelijk voor de realisatie van de doelen van de vereniging. Het saldo van de lopende rekening en van het contante kasgeld wordt steeds zo laag mogelijk gehouden.


5. Persoonlijke contacten en verantwoordelijkheden


5.1. Inleiding
Persoonlijke contacten zijn een wezenlijk onderdeel van het gehele verenigingsbeleid.
Het doel is een positieve bijdrage te leveren aan het ontstaan en versterken van een band van goede verstandhouding en saamhorigheid tussen de leden onderling. Destijds hebben we ook in dezen gezamenlijk ingestemd met onze statuten.


5.2. Realisatie
In de eerste plaats wil het bestuur benadrukken dat realisatie van bovengenoemde doelstelling een zaak is waarbij allen persoonlijk betrokken zijn en worden. We willen dit doen aan de hand van de volgende punten:
- bezinning op onze taak in dezen
- praktische uitwerking hiervan.


5.2.1. Bezinning op onze taak
Als leden van een reformatorische vereniging zijn we geroepen om een open oog te hebben voor elkaar. Het Woord van God - en dat is toch onze grondslag - mag ons ook hierin een Leidsman zijn. Als ieder lid in alle bescheidenheid zijn taak in dezen verstaat zal dit een onderlinge band geven en ook verder versterken.


5.2.2. Praktische uitwerking
Vanaf de oprichting van onze vereniging is de gewoonte geweest mee te leven met leden in zowel blijde als verdrietige dagen. Wij willen dit beleid ongewijzigd voortzetten. Een kleine blijk van meeleven kan zo veel betekenen.
Ook tijdens de repetities is het een goede zaak als ervaren wordt dat er belangstelling voor elkaar is. Laten we in het bijzonder denken aan leden die alleen komen en mogelijk geen bekenden op de vereniging hebben. Ook nieuwe leden opvangen is een zaak die onze aandacht dient te hebben.


5.3. Lief en leed
Voor zover het lief en leed bekend is bij het bestuur, wordt meegeleefd met leden d.m.v. een kaart of een telefoontje. In een aantal gevallen komt er ook een cadeautje aan te pas. De lief-en- leed-pot werkt wat dat betreft goed. Dit wordt gewaardeerd.
Wel is een terugkerend punt tijdens de bestuursvergaderingen dat (meer) alertheid m.b.t. met name ‘leed’ gewenst is. Niet iedereen deelt het officieel mee. Met name bestuursleden zijn hier verantwoordelijk voor en dienen elkaar hierop te attenderen.

5.4. Onderlinge contacten
De onderlinge sfeer is goed te noemen. De pauzes tijdens repetities en concerten verlopen geanimeerd. Er wordt op gelet dat de pauzes niet te lang duren.


5.5. Activiteiten
Er zijn enkele activiteiten georganiseerd, waarbij het nuttige met het aangename werd verenigd. Op 6 april 2017 was er in de Trinitatiskapel te Dordecht een workshop stemvorming door Henny de Snoo. Deze workshop werd voorafgegaan door een gezellige lunch bij Khotinsky te Dordrecht. Ook was er op 18 maart 2019 een workshop door Rens Bijma, doctor in de muziekwetenschap. Deze workshop ging over hoe Johann Sebastiaan Bach waarschijnlijk zijn Johannes Passion in Leipzig heeft uitgevoerd. Voor deze workshop waren ook aanstaande bezoekers van ons concert uitgenodigd. Een zeer interessante workshop die door leden en bezoekers werd gewaardeerd.
Leerzaam en voor de versterking van de onderlinge band zijn dit soort activiteiten een goed middel. Hoewel hiervoor soms wat minder animo blijkt te zijn, willen we dit wel blijven doen.